Γενικές Πληροφορίες για τις Πιστοποιήσεις Αγγλικής Γλώσσας

Τίτλοι Γλωσσομάθειας και τρόπος απόδειξης γλωσσομάθειας

25-2-2016 ΤΙΤΛΟΙ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ  

 Η γνώση  της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής: α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. ή   β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN                ή   γ) με  πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον  είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας  της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική   Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:       (α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :   CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου  CAMBRIDGE.   BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.   International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω .   ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.   LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL Level 3 Certificate in ESOL International(CEF C2)   ISE IV Integrated Skills in English Level 3 Certificate in ESOL International του TRINITY COLLEGE LONDON.   CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).   EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2). .   PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).     OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι 31/8/2009)   Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)   ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).   Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) : CEF C2.   Test of Interactive English, C2 Level.   NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).   AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).   LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)    (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :   CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.   BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.   International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7 έως 8.   Business English Certificate – Higher (BEC Higher) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).   LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL Level 2 Certificate in ESOL International(CEF C1)   . CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.   CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) – EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – EXPERT – (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).   ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.   ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.   EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1).   PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).   PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).     OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1) ) (μέχρι 31/8/2009)   Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)   ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).   Test of Interactive English, C1 + Level.   Test of Interactive English, C1 Level.   NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).   AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).   MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS (CaMLA)   MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 190 έως 240 του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS (CaMLA)   LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)   (γ) Καλή γνώση (Β2) :   FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.   BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.   International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.   Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).   (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH  του Πανεπιστημίου MICHIGAN.   LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL Level I Certificate in ESOL International (CEF B2)     CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.   CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR  – (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  καλής γνώσης).   TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.   EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)  .   PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).   PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit.     OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) ) (μέχρι 31/8/2009)   Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)   ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).   Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF B2.   Test of Interactive English, B2 + Level.   Test of Interactive English, B2 Level.   NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).   AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).   MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS   MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS   LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)   (δ) Μέτρια γνώση (Β1) :   PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.   BULATS English Language Test, βαθμολογία 40-59, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Λειτουργία Καλλιτεχνικών Σχολείων   . International English Language Testing System (IELTS) – Βαθμολογία από 4 έως 5.   Business English Certificate – Preliminary (BEC Preliminary) (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE    LOCAL   EXAMINATIONS    SYNDICATE    (UCLES).    LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE COMMUNICATION-του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 2-INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL ENTRY Level Certificate in ESOL International (ENTRY 3) (CEF B1)     CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE I του TRINITY COLLEGE LONDON .   CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) (ENTRY 3) – ACHIEVER- και CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3) – ACHIEVER – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – ACHIEVER – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -ACHIEVER- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  μέτριας γνώσης).   BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH.   TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 405 έως 500 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.   EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 3) JETSET Level 4 (CEF B1) ή PEARSON EDI Entry 3 Certificate in ESOL International (CEF B1).   PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).   PEARSON LCCI EFB Level 1 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).   OCNW Certificate in ESOL International  at Entry Level 3 (Common European Framework equivalent level B1) ) (μέχρι 31/8/2009)   Ascentis Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) CEF B1   ESB Entry Level Certificate in ESOL International All Modes (entry 3) (Council of Europe Level B1).   Test of Interactive English, B1 + Level.   Test of Interactive English, B1 Level.   NOCN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1).   AIM Awards Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).   MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 67 έως 79 του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS   MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 120 έως 156 του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS   LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEF B1)   Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης  της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:   (i)  βεβαίωση του  φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή   ή   (ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.     Β) ΓΑΛΛΙΚΑ     Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)  αποδεικνύεται, ως εξής:   (α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :   Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.   Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.   Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2.   DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II).   DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).   Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),      Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C2   Certificat V.B.L.T. Niveau professionnel του Πανεπιστημίου Γενεύης.      (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :   Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.   DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996).   DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1.   CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I).   Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C1   Certificat V.B.L.T. Niveau opératioNnel του Πανεπιστημίου Γενεύης.   (γ) Καλή γνώση (Β2) :   Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.   DELF 1ER DEGRΕ  (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2.   CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996).   CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2.   Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2   Certificat V.B.L.T. Niveau social του Πανεπιστημίου Γενεύης.   (δ) Μέτρια γνώση (Β1) :   Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.   DELF B1.   CERTIFICAT INTERMEDIAIRE DE LANGUE FRANCAISE- PARIS- SORBONNE B1.   Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β1   Certificat V.B.L.T. Niveau survie του Πανεπιστημίου της Γενεύης.   Σημείωση:  Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού .            Γ)  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ   Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)  αποδεικνύεται, ως εξής:   (α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :   Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.   Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Ενότητες: Lesen, Hören,    Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe.   Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)   KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)   ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)   Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) Zertifikat C2. (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen)   Zertifikat V.B.L.T. Professionales Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης.       (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :   Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.   GOETHE – ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe.   ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι 2007) του Ινστιτούτου Goethe.   PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.   Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) C1 Oberstufe Deutsch (μέχρι 31/12/2014) . Από 1/1/2015 Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) Zertifikat C1. .   Zertifikat V.B.L.T. Selbständiges Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης.   (γ) Καλή γνώση (Β2) :   Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.   GOETHE – ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe.   ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.   Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) B2 Mittelstufe Deutsch (μέχρι 31/12/2014) . Από 1/1/2015 Österreichisches  Sprachdiplom (ÖSD) Zertifikat Β2. . Zertifikat V.B.L.T. Soziales Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης.   (δ) Μέτρια γνώση (Β1) :     Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.   Goethe–Zertifikat B1 (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου   Goethe.   ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-7-2013).   ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDAF) [(Αντικαταστάθηκε από την 1-1-2000 (στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2000)] με το ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD).   Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD)B1 ZERTIFIKAT DEUTSCH (μέχρι  31/12/2013). Από 1/1/2014 Österreichisches  Sprachdiplom (ÖSD) ZERTIFIKAT B1)  (Ενότητες: Lesen, Hören,    Schreiben, Sprechen)     Zertifikat V.B.L.T. Altagliches Leben του Πανεπιστημίου της Γενεύης.       Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ     Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)  αποδεικνύεται, ως εξής:   (α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :   Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.   DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA   DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών) DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE.   CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.   Certificato V.B.L.T. Livello professionale του Πανεπιστημίου Γενεύης.   Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003)   (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :   Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.   DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας έως τον Ιούνιο 2014)   DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA   CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.   Certificato V.B.L.T. Livello operativo του Πανεπιστημίου Γενεύης.   Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003) . ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Να ανοίξει ξανά το ΟΠΣΥΔ. Να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα των εκπαιδευτικών   (γ) Καλή γνώση (Β2) :   Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.   CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.   DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA .   Certificato V.B.L.T. Livello socialle του Πανεπιστημίου Γενεύης.   Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).   (δ) Μέτρια γνώση (Β1) :   Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.   CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 2 (CELI 2) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.   DIPLOMA INTERMEDIO DI LINGUA ITALIANA   Certificato V.B.L.T. Livello suprawivenza του Πανεπιστημίου της Γενεύης.   Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B1.       Σημείωση:  Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού .       Ε)  ΙΣΠΑΝΙΚΑ   Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)  αποδεικνύεται, ως εξής:   (α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :   Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.   DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (μέχρι το 2002)   DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)-(DELE) (μέχρι το 2008)   DIPLOMA DE ESPANOL- NIVEL C2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)   CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (από το Υπουργείο Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)   (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :   Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.   DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL C1 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)     CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).   (γ) Καλή γνώση (Β2) :   Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 .   DIPLOMA BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (μέχρι το 2002) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)   DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO)- (DELE) (μέχρι το 2008), (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)   DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL B2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)     (δ) Μέτρια γνώση (Β1) :   Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.   CERTIFICADO INICIAL DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (μέχρι το 2002) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)   DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INICIAL) (DELE) (μέχρι το 2008), (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας) . DIPLOMA DE ESPANOL -NIVEL B1 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)                      ΣΤ) ΡΩΣΙΚΑ     Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)  αποδεικνύεται, ως εξής:   (α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :   Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003).   СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα (έως 31/12/2014).   СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου C2/ТРКИ-4 (ЧЕТВЕРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)   PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ДИПЛОМ «ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).     (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :   (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003).   СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. (έως 31/12/2014).   СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου C1/ТРКИ-3 (ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)     PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).    (γ) Καλή γνώση (Β2) :   (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003).   СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. (έως 31/12/2014).   СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου В2/ТРКИ-2 (ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)   PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).   (δ) Μέτρια γνώση (Β1) :   (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003).   СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ПЕРВЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. (έως 31/12/2014).   СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου В1/ТРКИ-1 (ПЕРВЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)     PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).   Ολοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα   Επίσης: α)  Η άριστη  γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους: (i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, (ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, (iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 , (iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο  των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.       β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση ή η μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 περ. α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄). Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.   Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετά  την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.   Σημείωση: α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα. β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.   Η  άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ 347/2003).  Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας  πρέπει να προσκομίσουν  επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια  επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας) καθώς και ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο του τίτλου αυτού που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο.
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Γ

 

ΤΙΤΛΟΙ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ  * 

 

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ

 

  Η γνώση  της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:

 

------------------------------------------

(*) Σημείωση για τους φορείς :        Η γνώση και το επίπεδο της ξένης γλώσσας καθορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό ή οργανισμό  του οικείου φορέα. Σε αντίθετη περίπτωση καθορίζεται με τους όρους της προκήρυξης μετά από απόφαση του οικείου φορέα.

 

 

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

                                                                                ή

 

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN

 

             ή

 

γ) με  πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον  είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας  της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική

 

Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

 

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

 

       • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου   CAMBRIDGE.

 

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

 

• International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω .

 

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου   MICHIGAN. 

 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL.

 

• ISE IV Integrated Skills in English Level 3 Certificate in ESOL International  του TRINITY COLLEGE LONDON.

 

• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

 

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2).

 

•   ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).

 

•  Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) : CEF C2.

 

• Test of Interactive English, C2 Level.

 

 

 (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

 

       •  CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

 

•   BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

 

• International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7.

 

• Business English Certificate – Higher (BEC Higher) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).

  

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL.

 

 

• CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.

 

CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening)  - EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).

 

• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.

 

• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

 

•  EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1).

 

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2  (Common European Framework equivalent level C1).

 

•  ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).

 

• Test of Interactive English, C1 +  Level.

 

• Test of Interactive English, C1 Level.

 

 

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

 

       • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου   CAMBRIDGE.

 

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

 

• International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5  έως 5,5.

 

•Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).

 

• (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY   IN  ENGLISH  του Πανεπιστημίου MICHIGAN.

 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL.

 

•CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.

 

CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR  - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  καλής γνώσης).

 

•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

 

•  EDI Level 1 Certificate in ESOL International  JETSET Level 5 (CEF B2).

 

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2).

 

• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).

 

•  Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF B2.

 

• Test of Interactive English, B2 + Level.

 

• Test of Interactive English, B2 Level.

 

 

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :

 

       • PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιστημίου   CAMBRIDGE.

 

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 40-59, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

 

.

    • International English Language Testing System (IELTS) - Βαθμολογία από 3  έως 4.

 

• Business English Certificate - Preliminary (BEC Preliminary) (UNIVERSITY  OF  CAMBRIDGE    LOCAL   EXAMINATIONS    SYNDICATE    (UCLES).

  

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE COMMUNICATION-του    EDEXCEL.  

 

• CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE I του TRINITY COLLEGE LONDON .

 

CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) (ENTRY 3) - ACHIEVER- και CITY & GUILDS ENTRY LEVEL   CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3) - ACHIEVER - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - ACHIEVER - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -ACHIEVER- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  μέτριας γνώσης).

 

• BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH.

 

• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 405 έως 500 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

 

•  EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 3) JETSET Level 4 (CEF B1).

 

•  OCNW  Certificate in ESOL International  at Entry Level 3 (Common European Framework equivalent level B1).

 

• ESB  Entry Level  Certificate in ESOL International All Modes (entry 3) (Council of Europe Level B1).

 

• Test of Interactive English, B1 + Level.

 

• Test of Interactive English, B1 Level.

 

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης  της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:

 

(i)  βεβαίωση του  φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή

 

               ή

 

(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

PRELIMINARY DOs and DON'Ts

Reading and Writing
DOs

 • Make sure you know all the task types by looking at practice tests.
 • Make sure you do lots of general reading practice in class and at home, especially the kinds of texts used in the Cambridge English: Preliminary test.
 • Keep a vocabulary notebook to write down new words and make notes about how to use each word.
 • Read all the instructions carefully and look at any examples.
 • Make sure that you can skim and scan (read a text quickly for the main ideas or to find specific information).
 • Check your answers and make sure you have written them in the correct place on the answer sheet.
 • Make sure that your handwriting is clear and easy to read.
 • Read each text before you try to answer the questions.
 • Use a pencil, not a pen, on the answer sheet.

DON’Ts


 • Don’t leave answers blank, even if you aren’t sure of the answer.
 • Don’t worry if there is a word you don’t know. Try to guess its meaning.
 • Don’t write a full, rough copy of Writing Part 2 and 3. Just write quick notes to plan your answer.
 • Don’t worry too much about making grammar mistakes in Writing Parts 2 and 3. Communicating is the important thing.

Listening
DOs


 • Read the instructions carefully for each part.
 • Look at the question paper material (the questions, text and pictures) and think about what kind of information you are going to hear.
 • Listen to and look at the example question.
 • Answer as much as you can when you hear the recording for the first time.
 • Check your answers and find any missing answers when you hear the recording for the second time.
 • Answer all the questions even if you are not sure – you probably understand more than you think and even a guess may be correct.
 • Only transfer your answers to the answer sheet when you are told to do so at the end of the test.
 • Be careful when you are transferring your answers to the question sheet.

DON’Ts


 • Don’t worry if you don’t hear the answer the first time. Everything is played twice.
 • Don’t panic if you don’t understand everything in the text – you probably don’t need to.
 • Don’t use a pen. You must use a pencil.
 • Don’t change your answers when you are transferring them to the answer sheet.

Speaking
DOs

In general


 • Practise your English, in and out of the classroom, as much as you can.
 • Listen carefully to the examiner’s questions.
 • Ask the examiner if you don’t understand what you have to do.
 • Speak clearly so that both examiners and your partner can hear you.
 • Remember that both the examiners want you to do well in the test.

In Part 1


 • Talk to the examiner, not your partner.
 • Make sure you can spell your name.
 • Try to give more than one-word answers

In Parts 2 & 4


 • Talk to your partner, not the examiner.
 • Ask your partner questions.
 • Listen to your partner’s answers and look at them to show you are interested in what they are saying.
 • Give your partner a chance to speak too.

In Part 3


 • Talk about everything you can see in the photograph, e.g. colours, clothes, time of day, weather.
 • If you don’t know a word, try to explain what you mean in other words.

DON’Ts

In general


 • Don’t worry too much about making grammatical mistakes.
 • Don’t worry too much if you don’t know a word.
 • Don’t worry if your partner is a stronger or weaker speaker than you. The examiners assess you individually.
 • Don’t sit in silence in the test, even if you are nervous. Examiners can’t give you marks if you don’t speak.

In Parts 2 & 4


 • Don’t speak for too long without involving your partner.

In Part 3


 • Don’t try to talk about things/ideas outside the photograph.
 • Don’t stop talking if there is a word you don’t know, just talk about something else you can see.


https://cambridgeesolsoutheasteurope.wordpress.com

 

Test of English as a Foreign Language (TOEFL®)

Το Test of English as a Foreign Language (TOEFL®) είναι το πιο γνωστό και παγκοσμίως αποδεκτό τεστ Αγγλικής. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση προσφέρει στην Ελλάδα όλα τα τεστ της οικογένειας TOEFL® δίνοντας στην εκπαιδευτική κοινότητα πολλαπλές επιλογές και δυνατότητες.

TOEFL iBT® (internet-based test)

Το TOEFL iBT® (internet-based test) είναι τεστ υψηλής χρηστικότητας (high stakes exam). Πιστοποιεί το επίπεδο γνώσεων στην Αγγλική υποψηφίων που σκοπεύουν να ενταχθούν σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού. H Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο για το TOEFL iBT® στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

TOEFL® Junior

Το TOEFL® Junior™ είναι τεστ περιορισμένης χρηστικότητας (low stakes exam). Παρέχει σε σχολεία, καθηγητές, γονείς και μαθητές ένα αντικειμενικό μέσο αξιολόγησης της προόδου των μαθητών στην αγγλική γλώσσα.

TOEFL® ITP (Institutional Testing Program)

Το TOEFL® ITP (Institutional Testing Program for English Proficiency) είναι τεστ περιορισμένης χρηστικότητας (low stakes exam). Χρησιμοποιείται από Κέντρα Ξένων Γλωσσών, πανεπιστήμια, οργανισμούς εκπαίδευσης και άλλους φορείς που επιδιώκουν ποιοτική αξιολόγηση της Αγγλικής για εσωτερική χρήση.

 

Αποτελέσματα και Δελτία Επίδοσης TOEFL®

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα του TOEFL iΒΤ® είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικώς (online) μέσω του επίσημου ισότοπου του ETS®, περίπου 10 ημέρες μετά την ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης. Η πιστοποίηση TOEFL iΒΤ® ισχύει για δύο χρόνια. Μετά την πάροδο δύο ετών, ο υποψήφιος ίσως πρέπει να συμμετάσχει εκ νέου στις εξετάσεις. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση δεν έχει πρόσβαση ούτε δημοσιοποιεί ούτε τηρεί αρχείο με τα αποτελέσματα των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι πρέπει να απευθύνουν οποιαδήποτε σχετικά ερωτήματα στο ETS®.

Τα αποτελέσματα του TOEFL® Junior™ είναι διαθέσιμα σε 5 ημέρες μετά την ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης. Τα ατομικά δελτία επίδοσης (score reports) του κάθε υποψηφίου αποστέλλονται στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών την επομένη μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Τα αποτελέσματα του TOEFL® ITP ισχύουν για δύο χρόνια. Επειδή το γλωσσικό επίπεδο μπορεί να μεταβληθεί σημαντικά σε σχετικά μικρή χρονική περίοδο, αποτελέσματα παλαιότερα των δύο ετών δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να επαληθευτούν. Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις εξετάσεις TOEFL® ITP  περισσότερο από δύο χρόνια πριν και πρέπει να υποβάλουν αποτελέσματα σε οργανισμό, πρέπει να συμμετάσχουν εκ νέου στην εξέταση ώστε να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα.

Τα αποτελέσματα προορίζονται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση του οργανισμού που διεξάγει την εξέταση. Δεν υποκαθιστούν αποτελέσματα εξετάσεων TOEFL®  και δεν αποστέλλονται σε άλλους οργανισμούς. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα  του TOEFL® ITP παρέχονται μέσω του Γραφείο ETS του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.

Διαδικασία βαθμολόγησης του TOEFL iΒΤ®

Τα αποτελέσματα καθορίζονται από την επίδοση των υποψηφίων στα ερωτήματα της εξέτασης. Οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν τουλάχιστον σε μία ερώτηση από την κάθε μία από τις ενότητες Κατανόησης Γραπτού Λόγου (Reading) και Κατανόησης Προφορικού Λόγου (Listening), να γράψουν τουλάχιστον μία έκθεση (Writing) και να ολοκληρώσουν τουλάχιστον ένα θέμα στην ενότητα Παραγωγής Προφορικού Λόγου (Speaking), ώστε να λάβουν αποτέλεσμα. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν βαθμολογία ανά ενότητα και συνολική βαθμολογία.

Ενότητες εξέτασης

Βαθμολογία με κλίμακα

Κατανόηση Γραπτού Λόγου

0-30

Κατανόηση Προφορικού Λόγου

0-30

Παραγωγή Προφορικού Λόγου

0-30

Παραγωγή Γραπτού Λόγου

0-30

Συνολική βαθμολογία

0-120

Δεν υπάρχει επιτυχής (pass) ή ανεπιτυχής (fail) βαθμολογία στις εξετάσεις. Το κάθε ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης ή οι εκπρόσωποί τους θέτουν τις δικές τους απαιτήσεις σχετικά με βαθμολογία.     

Διαδικασία βαθμολόγησης των εξετάσεων TOEFL® Junior™

Η βαθμολογία στο TOEFL® Junior™ καθορίζεται από τον αριθμό των σωστών απαντήσεων. Αρνητική βαθμολογία δεν υπάρχει. Ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στο κάθε μέρος του τεστ μετατρέπεται σε βαθμολογία – κλίμακα που κυμαίνεται από 200 έως 300.

Η συνολική βαθμολογία κάθε μαθητή είναι το άθροισμα των βαθμολογιών των τριών ενοτήτων και κυμαίνεται από 600 έως 900.

Ενότητες εξέτασης

Βαθμολογία με κλίμακα

Κατανόηση Προφορικού Λόγου

200-300

Κατανόηση Γραπτού Λόγου

200-300

Γλωσσικοί Τύποι και Σημασία

200-300

Συνολική Βαθμολογία

600-900

Η αντιστοίχηση των βαθμολογιών από το Educational Testing Service (ETS) με τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) έχει ως εξής:

Ενότητες εξέτασης

Επίπεδο CEFR A2

Επίπεδο CEFR B1

Επίπεδο CEFR B2

Κατανόηση Προφορικού Λόγου

210–245

250–275

280–300

Κατανόηση Γραπτού Λόγου

210–245

250–275

280–300

Γλωσσικοί Τύποι και Σημασία

210–245

250–275

280–300

Διαδικασία βαθμολόγησης των εξετάσεων TOEFL® ITP

Μετά τη διεξαγωγή των εξετάσεων από τον οργανισμό,  τα τεστ βαθμολογούνται τοπικά και η βαθμολογία παρουσιάζεται ανά ενότητα και συνολικά. Η κατάτμηση της βαθμολογίας προσφέρει μεγαλύτερη δυνατότητα στους καθηγητές να διαπιστώσουν τις γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών τους που χρειάζονται βελτίωση και να διαμορφώσουν το μάθημά τους ανάλογα. Η βαθμολογία διατίθεται γρήγορα, συνήθως 7 ημέρες μετά των παραλαβή των τεστ.

Τα δελτία επίδοσης (score report) περιλαμβάνουν ατομικές πληροφορίες τις οποίες ο οργανισμός μπορεί να διανείμει στους μαθητές και πληροφορίες για τον οργανισμό και κατάσταση βαθμολογίας μόνο για εσωτερική χρήση.

Αναβαθμολόγηση

 • Όλα τα αιτήματα αναβαθμολόγησης σχετικά με τις εξετάσεις TOEFL iΒΤ® εξετάζονται απευθείας από το ETS®. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο του ETS®.
 • Λόγω των σκοπών των εξετάσεων TOEFL® Junior™ και TOEFL® ITP, τα αποτελέσματά τους δεν αναβαθμολογούνται. Και οι δύο εξετάσεις είναι περιορισμένης χρηστικότητας (low stakes exam). Το TOEFL® Junior™ παρέχει σε σχολεία, καθηγητές, γονείς και μαθητές ένα αντικειμενικό μέσο αξιολόγησης της προόδου των μαθητών στην αγγλική γλώσσα και το TOEFL® ITP χρησιμοποιείται από Κέντρα Ξένων Γλωσσών, πανεπιστήμια, οργανισμούς εκπαίδευσης και άλλους φορείς που επιδιώκουν ποιοτική αξιολόγηση της Αγγλικής για εσωτερική χρήση.

Δελτία επίδοσης (Score Reports)

Τα επίσημα εκτυπωμένα δελτία επίδοσης του TOEFL iΒΤ® αποστέλλονται ταχυδρομικώς στα Πανεπιστήμια ή Κολλέγια που έχουν επιλέξει  οι υποψήφιοι, περίπου 13 ημέρες μετά την ημερομηνία διεξαγωγής της, εκτός έχει ζητηθεί ακύρωση της έκδοσης αποτελεσμάτων κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης. Η ταχυδρομική παράδοση εντός των Ηνωμένων Πολιτειών απαιτεί 7-10 ημέρες μετά από εκείνη την ημερομηνία και περισσότερο χρόνο για παραλήπτες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα ατομικά δελτία επίδοσης του TOEFL® Junior™ για κάθε υποψήφιο αποστέλλονται στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών την ημέρα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Τα δελτία επίδοσης μεμονωμένων υποψηφίων αποστέλλονται στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναγράφεται στο δελτίο εγγραφής τους.

Όλοι οι υποψήφιοι του TOEFL® Junior™, ανεξαρτήτως βαθμολογίας που έχουν λάβει, λαμβάνουν λεπτομερές δελτίο επίδοσης. Τα δελτία επίδοσης επίσης περιλαμβάνουν περιγραφή των γλωσσικών τους με αντιστοίχησή τους στα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

Τι είναι το IELTS

Είναι τεστ που εξετάζει το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Η εξέταση περιλαμβάνει δύο θέματα έκθεσης και ερωτήσεις σε θέματα  κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου.

Η Δομή του Τεστ

Reading section

Time

60 min

Description

3 academic passages, approximately 700 words long each
13-14 questions for each passage

 

Listening section

Time

30 min

Description

4 sections, 10 questions in each section

 

Speaking section

Time

11-14 min

Description

face-to-face interview with an examiner

 

Writing section

Time

60 min

Description

1 independent task - support an opinion on a topic
1 integrated task - write a report based on some information given

 

 

 

Ερωτήσεις περί IELTS

 1. Πως κάνω αίτηση για να δώσω το τεστ;
  Πρέπει να κάνετε ηλεκτρονικά μία κράτηση θέσης και στη συνέχεια να εξοφλήσετε τα εξέταστρα μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής, θα πρέπει να στείλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά (απόδειξη πληρωμής, φωτοτυπία ταυτότητας, φωτογραφίες, απόδειξη ηλεκτρονικής κράτησης θέσης) στο Βρετανικό συμβούλιο. Για online κράτηση θέσης, επιλέξατε τον παρακάτω σύνδεσμο: Schedule an IELTS appointment
 2. Υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, και πότε;
  Για να δείτε τις ημερομηνίες των εξετάσεων μπορείτε να κατεβάσετε το ακόλουθο PDF: ACADEMIC IELTS TEST DATES.pdf
 3. Πόση ώρα διαρκεί το τεστ και ποιά είναι η κλίμακα βαθμολογίας του;
  Το τεστ διαρκεί 3 ώρες. Η κλίμακα βαθμολογίας είναι 1.....9
 4. Πόσο κοστιζει για να δώσω εξετάσεις;
  Το κόστος των εξετάσεων είναι 190 ευρώ.
 5. Πόσα χρόνια διαρκούν τα αποτελέσματα;
  2 χρόνια.
 6. Πότε παίρνω τα αποτελέσματα;
  Τα αποτελέσματα σας γνωστοποιούνται μετά από 2 εβδομάδες από την ημέρα εξέτασης.
 7. Μπορώ να προετοιμαστώ μόνος μου/ μονη μου για να δώσω τις εξετάσεις;
  Το IELTS είναι τεστ Αγγλικών διαφορετικής μορφής από τα πτυχία First Certificate και Proficiency. Η κύρια δυσκολία του είναι οτι οι ερωτήσεις απαιτούν μεθόδους και τεχνικές προσέγγισης άγνωστες στον υποψήφιο οι οποίες αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη επιτυχία μετά από εξειδικευμένη προετοιμασία.
  Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, ο φοιτητής έχει προσωπική επαφή με εξειδικευμένους καθηγητές, τόσο μέσα στο μάθημα, όσο και σε προσωπικές συναντήσεις για την επίλυση αποριών. Αυτό σημαίνει ότι λαμβάνει σωστή καθοδήγηση για την αντιμετώπιση κάθε ενότητας του τεστ ενώ ταυτόχρονα οι καθηγητές εστιάζουν στις αδυναμίες του και τον καθοδηγούν ώστε να τις διορθώσει. Με λίγα λόγια, το κομμάτι της διδασκαλίας είναι απολύτως απαραίτητο, διότι αν κάποιος προετοιμαστεί μόνος του, είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανακαλύψει τις στρατηγικές του τεστ, και αν ακόμα το καταφέρει θα χρείαστεί να αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο και να ξοδέψει χρήματα σε βιβλία και τεστ «προσομοίωσης», τα περισσότερα από τα οποία απέχουν πολύ από τις πραγματικές ερωτήσεις της εξέτασης.
  Το πρόγραμμα προετοιμασίας στο κέντρο μας είναι στοχευμένο στο τεστ, εξοικονομεί χρόνο στον υποψήφιο και του παρέχει υλικό που βασίζεται σε πραγματικές ερωτήσεις και έχει δημιουργηθεί μετά από χρόνια τριβής με το τεστ, ενώ παράλληλα ανανεώνεται συνεχώς σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στη φιλοσοφία της εξέτασης.
 8. Ποιός είναι ο πιο οικονομικός τρόπος να προετοιμαστώ για να δώσω το IELTS;
  Στο κέντρο μας, το κόστος του προγράμματος ανά ώρα είναι χαμηλό, και μάλιστα για μαθήματα σεμιναριακά. Τα χρήματα αυτά είναι μία επένδυση και απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου σας. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα του ίδιου φοιτητή πριν και μετά από την προετοιμασία στο Κέντρο Σπουδών μας, διαπιστώνεται μια αισθητά σημαντική βελτίωση 1,5 μονάδας κατά μέσο όρο.
  Αντίθετα, μια μη επαγγελματική προετοιμασία μπορεί τελικά να κοστίσει περισσότερο, καθώς ο υποψήφιος θα πληρώνει ξανά και ξανά το κόστος της εξέτασης, χωρίς τελικά να πετύχει το στόχο του. Άρα η προετοιμασία στο κέντρο μας εξοικονομεί χρόνο και χρήμα.
 9. Ποιό είναι το επίσημο site και το official bulletin του IELTS;
  www.ielts.org, IELTS Bulletin.pdf

 

 

Το IELTS (International English Language Testing System) είναι δίπλωμα της αγγλικής γλώσσας το οποίο εξετάζει τις γλωσσικές ικανότητες των υποψηφίων που σκοπεύουν να σπουδάσουν ή να εργαστούν σε οποιαδήποτε χώρα όπου η αγγλική χρησιμοποιείται ως γλώσσα επικοινωνίας. Το πτυχίο αναγνωρίζεται από πανεπιστήμια και επαγγελματικούς φορείς, υπηρεσίες μεταναστών και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, σε χώρες, όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Η.Π.Α.

Το IELTS χωρίζεται σε δύο κατευθύνσεις, την ακαδημαϊκή και τη γενική (Academic and General Training). Η ακαδημαϊκή κατεύθυνση απευθύνεται σε υποψηφίους που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο σε αγγλόφωνα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή προγράμματα. Η γενική κατεύθυνση εξετάζει τη χρήση της γλώσσας σε πιο πρακτικό επίπεδο. Απευθύνεται σε όσους πρόκειται να αναζητήσουν εργασία ή να ολοκληρώσουν σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε αγγλόφωνες χώρες.

Σε κάθε εξέταση οι υποψήφιοι έχουν κοινά θέματα στην προφορική εξέταση (Speaking) και στην κατανόηση του προφορικού λόγου (Listening), ενώ εξετάζονται σε θέματα ακαδημαϊκής ή γενικής κατεύθυνσης στη γραπτή εξέταση (Writing) και την κατανόηση γραπτού κειμένου (Reading).

Η εξέταση αποτελείται από τις ακόλουθες τέσσερις (4) ενότητες :

Οι εξετάσεις διενεργούνται από κοινού από το τμήμα εξετάσεων του Πανεπιστημίου του Καίμπριτζ, το Βρετανικό Συμβούλιο και το IDP: IELTS Αυστραλίας. Οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη όλο το χρόνο, συνήθως δύο φορές το μήνα. Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε δεκατρείς (13) μόνο ημέρες. Η επίδοση των υποψηφίων βαθμολογείται χωριστά σε κάθε μία από τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες, παρέχεται όμως και συνολική βαθμολογία. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται σε βαθμολογική κλίμακα που κυμαίνεται από 1 (μη χρήστης) μέχρι 9 (απόλυτα ικανός χρήστης).

IELTS, Κατανόηση προφορικού λόγου – Listening

   

 

Η ενότητα αυτή αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να κατανοούν τον προφορικό λόγο τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και σε οποιοδήποτε κοινωνικό περιβάλλον. Η ενότητα είναι κοινή στην ακαδημαϊκή και τη γενική κατεύθυνση.

Η εξέταση χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Τα δύο πρώτα ασχολούνται με κοινωνικά θέματα. Ακούγεται μια συνομιλία δύο ατόμων και ένας μονόλογος. Τα δύο τελευταία μέρη αφορούν σε εκπαιδευτικά θέματα. Και εδώ ακούγονται μια συνομιλία δύο ή περισσοτέρων ατόμων και ένας μονόλογος.

Για την εξέταση χρησιμοποιούνται διαφορετικές διάλεκτοι και προφορές από όλο τον αγγλόφωνο κόσμο, γεγονός που συμβαδίζει με τις διεθνείς προδιαγραφές των εξετάσεων για το IELTS

IELTS, Κατανόηση γραπτού κειμένου – Reading

   

 

 

Η ενότητα εξετάζει την ικανότητα των υποψηφίων στην ανάγνωση και κατανόηση κειμένων διαφορετικών πηγών και θεμάτων στην αγγλική γλώσσα.

Κατανόηση γραπτού κειμένου ανά Κατεύθυνση

Ακαδημαϊκή κατεύθυνση

Γενική Κατεύθυνση

Δίνεται έμφαση στην κατανόηση κειμένων που προέρχονται από περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία, με θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον των υποψηφίων.

Δίνεται έμφαση στην κατανόηση κειμένων προερχόμενων από διαφημίσεις, επίσημα έγγραφα, εφημερίδες, περιοδικά, εγχειρίδια, πίνακες δρομολογίων, φυλλάδια, βιβλία, ανακοινώσεις. Τα θέματα άπτονται κοινωνικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το ενδιαφέρον των υποψηφίων της συγκεκριμένης κατεύθυνσης.

IELTS, Προφορική εξέταση – Speaking

     

 

Η ενότητα αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να επικοινωνούν σε οποιοδήποτε κοινωνικό περιβάλλον - ακαδημαϊκό, εργασιακό, προσωπικό - στην αγγλική γλώσσα. Η ενότητα αυτή είναι κοινή και για τις δύο κατευθύνσεις.

Ουσιαστικά είναι μια προφορική συνέντευξη ανάμεσα στον εξεταστή και τον εξεταζόμενο. Πιο συγκεκριμένα, ο υποψήφιος καλείται να μιλήσει στα Αγγλικά σχετικά με τις σπουδές και τα ενδιαφέροντά του, να αναπτύξει θέματα της επικαιρότητας βασιζόμενος σε κείμενο που του δίνεται στη διάρκεια της εξέτασης, και με αφορμή αυτό, να συζητήσει γενικότερης φύσεως θέματα.

Μέσα από τη συζήτηση ο εξεταστής ελέγχει την ικανότητα του εξεταζόμενου στο χειρισμό της αγγλικής γλώσσας, ως προς την ευχέρεια και τη συνοχή, την ακρίβεια στη χρήση της γραμματικής και του συντακτικού, καθώς και το λεξιλογικό πλούτο και τη σωστή προφορά, μέσα από έκφραση προσωπικών ή μη απόψεων, εξηγήσεις, συγκρίσεις, αφηγήσεις, αναλύσεις, περιλήψεις, παραφράσεις.

IELTS, Γραπτή εξέταση – Writing

   
         

 

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται οι ικανότητες των υποψηφίων στο χειρισμό της αγγλικής γλώσσας ως προς τη γραμματική, το συντακτικό, το πλούσιο λεξιλόγιο και το κατά πόσο απαντούν στα ερωτήματα με σαφήνεια.

Γραπτή εξέταση ανά Κατεύθυνση

Ακαδημαϊκή κατεύθυνση

Γενική Κατεύθυνση

Στο πρώτο θέμα οι υποψήφιοι πρέπει να περιγράψουν δεδομένα γραφήματος ή πίνακα. Η ικανότητά τους να συγκρίνουν, να οργανώνουν, να ομαδοποιούν τις πληροφορίες είναι το ζητούμενο. Το δεύτερο θέμα αφορά σε μια άποψη ή ένα επιχείρημα ή πρόβλημα, με βάση το οποίο οι εξεταζόμενοι δίνουν λύσεις, εκφράζουν απόψεις και αξιολογούν το περιεχόμενο των επιχειρημάτων. Τα θέματα λαμβάνουν υπόψη το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον των υποψηφίων.

Στο πρώτο θέμα οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ένα πρόβλημα με ένα γράμμα, όπου αναζητούν πληροφορίες ή εξηγούν μια δεδομένη κατάσταση. Σημαντικό ρόλο παίζει η ικανότητά τους να εκφράζουν απόψεις, ανάγκες και να δίνουν πληροφορίες σχετικά με ένα θέμα. Το δεύτερο ερώτημα είναι, όπως και στην ακαδημαϊκή κατεύθυνση, μια άποψη, επιχείρημα ή πρόβλημα, στο οποίο οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν δίνοντας τις δικές τους απόψεις, κρίσεις. Τα θέματα είναι γενικού ενδιαφέροντος.

 

 

ECPE Οδηγίες πριν τις Εξετάσεις 

Τι πρέπει να έχω μαζί μου την ημέρα των εξετάσεων του ECPE;

 • Απόδειξη / Πρόγραμμα από την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση
 • Ταυτότητα – αποδεικτικό έγγραφο
 • 2 – 3 μολύβια και γόμα λευκή
 • Ρολόι

Τελική Εξέταση (Final Examination):

Αποτελείται από τέσσερα μέρη:

 1. Έκθεση (Writing): 30 λεπτά, δύο θέματα εκ των οποίων οι υποψήφιοι αναπτύσσουν μόνο το ένα.
  Γράφουμε την έκθεση με μολύβι ή στυλό .
 2. Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening): 35-40 λεπτά, 50 ασκήσεις.
  Γράφουμε τις απαντήσεις στο answersheet απ' ευθείας .
 3. Γραμματική, Cloze, Λεξιλόγιο και Κατανόηση Γραπτού Κείμενου (Grammar, Cloze, Vocabulary and Reading Comprehension): 75 λεπτά, 120 ασκήσεις.
  Γράφουμε τις απαντήσεις στο answersheet απ' ευθείας .
 4. Προφορική Eξέταση (Interactive Oral Communication Section): Συνομιλία 2 υποψηφίων μεταξύ τους υπό την καθοδήγηση 2 εξεταστών. (25 - 35 λεπτά)

Διαδικασία βαθμολόγησης των εξετάσεων ECPE

Listening & GCVR

Πώς

Με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και ειδικού λογισμικού και την εφαρμογή των αρχών του Μοντέλου Σύγχρονης Θεωρίας Μέτρησης (Item Response Theory)

Πού

Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Από ποιον

Από το Ινστιτούτο Αγγλικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου του Michigan

Writing

Πώς

Με βάση τις κλίμακες αξιολόγησης όπως αυτές έχουν οριστεί από το ELI-UM. Κάθε έκθεση αξιολογείται από τουλάχιστον δύο βαθμολογητές Οι εκθέσεις των οποίων οι βαθμολογίες εμφανίζουν απόκλιση, αξιολογούνται από τρίτο βαθμολογητή, ο οποίος καθορίζει και τον τελικό βαθμό.

Πού

Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Από ποιον

Από βαθμολογητές ειδικά εκπαιδευμένους από το Ινστιτούτο Αγγλικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου του Michigan (ELI-UM).

Speaking

Πώς

Με βάση τις κλίμακες αξιολόγησης όπως αυτές έχουν οριστεί από το ELI-UM

Πού

Στην Ελλάδα με την τελική βαθμολογία να δίνεται και σε αυτή την περίπτωση, από το Πανεπιστήμιο του Michigan στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Από ποιον

Από βαθμολογητές ειδικά εκπαιδευμένους από το Ινστιτούτο Αγγλικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου του Michigan (ELI-UM). Κάθε υποψήφιος αξιολογείται από δύο βαθμολογητές.

Αρχές του συστήματος διόρθωσης και αξιολόγησης των εξετάσεων ECPE:

 • Τρεις κατηγορίες επίδοσης Υψηλή Επιτυχής Επίδοση (HP) - Επιτυχής Επίδοση (P) - Χαμηλή Επιτυχής Επίδοση (LP) θεωρούνται επιτυχείς επιδόσεις. Δύο κατηγορίες επίδοσης Οριακή Μη Επιτυχής Επίδοση (BF) - Μη Επιτυχής Επίδοση (F) θεωρούνται μη επιτυχείς επιδόσεις.
 • Υποψήφιοι που επιτυγχάνουν σε όλα τα μέρη της εξέτασης έχουν ΠΑΝΤΑ επιτυχή τελική επίδοση.
 • Οι εξεταζόμενοι που επιτυγχάνουν σε τρεις ενότητες με LP (ή υψηλότερο) και λαμβάνουν βαθμολογία όχι χαμηλότερη του BF σε μια ενότητα θα αποκτούν το πιστοποιητικό ECPE (Η αλλαγή αυτή ισχύει από την εξεταστική περίοδο του Μαΐου 2009).
 • Υποψήφιοι με μη επιτυχή επίδοση σε δύο ή περισσότερα μέρη της εξέτασης έχουν πάντα μη επιτυχή τελική επίδοση.
 • Υποψήφιοι που δεν συμμετείχαν σε ένα μέρος της εξέτασης έχουν μη επιτυχή τελική επίδοση. Η επιτυχής επίδοσή τους στα υπόλοιπα μέρη της εξέτασης δεν επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα.
 • Υποψήφιοι με σημαντικά προβλήματα ακοής εξαιρούνται του μέρους της εξέτασης που αφορά στην κατανόηση προφορικού λόγου και έχουν πιθανότητα για επιτυχή τελική επίδοση υπό την προϋπόθεση ότι η επίδοσή τους στα υπόλοιπα μέρη εντάσσεται στις κατηγορίες επιτυχούς επίδοσης.